Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 07 2018

zupamarzen
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
zupamarzen
2693 66ba 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
zupamarzen
2155 68eb 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasucznik sucznik
zupamarzen
0314 e31d 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viasucznik sucznik
zupamarzen
2159 5bd5 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasucznik sucznik
zupamarzen
2174 e24d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasucznik sucznik
zupamarzen
6606 1353
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
zupamarzen
0335 29d8
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
zupamarzen
1980 47f1 500
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
zupamarzen
0349 7717 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
zupamarzen
0344 3202 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
zupamarzen
Reposted fromtgs tgs viasucznik sucznik
zupamarzen
2173 0f0d 500
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viasucznik sucznik
zupamarzen
Reposted fromkrupnik07 krupnik07 viasucznik sucznik
zupamarzen
2682 376e 500
Reposted fromfungi fungi viasucznik sucznik
zupamarzen
1976 5f60
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
zupamarzen
7151 2d70
Reposted fromsavatage savatage viasucznik sucznik
zupamarzen
4892 d29f 500
Tallinn.
Reposted fromPoranny Poranny viasucznik sucznik
zupamarzen
Jesteś jedynym człowiekiem, który wygląda na bardziej samotnego niż ja. Poszłam więc za tobą. To dość niemądre, prawda?
— J. Zander „Pływak”
Reposted fromjeszczenie jeszczenie viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
zupamarzen
0269 a72c
Reposted fromsavatage savatage viabeltane beltane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl