Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 11 2018

zupamarzen
0579 8fed 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasucznik sucznik
zupamarzen
0417 e9e8 500
Reposted fromTamahl Tamahl viasucznik sucznik
zupamarzen
0827 7066 500
Reposted fromtfu tfu viasucznik sucznik
zupamarzen
zupamarzen
6204 d9d2
Reposted fromJoasia993 Joasia993 viancmsp ncmsp
zupamarzen
zupamarzen
Chcesz zrozumieć, czym jest rok życia? Zapytaj o to studenta, który oblał roczny egzamin. Czym jest miesiąc życia, powie ci matka, która wydała na świat wcześniaka, i czeka, by wyjęto go z inkubatora, bo dopiero wówczas będzie mogła przytulić swoje maleństwo. Zapytaj, co znaczy tydzień, robotnika pracującego na utrzymanie rodziny w fabryce albo kopalni. Czym jest dzień, powiedzą ci rozdzieleni kochankowie, czekający na kolejne spotkanie. Co znaczy godzina, wie człowiek cierpiący na klaustrofobię, kiedy utknie w zepsutej windzie. Wagę sekundy poznasz, patrząc w oczy człowieka, który uniknął wypadku samochodowego, o ułamek sekundy pytaj biegacza, który zdobył na igrzyskach olimpijskich srebrny medal, a nie ten złoty, o którym marzył przez całe życie. Życie to magia
— Marc Levy
Reposted fromteaholic teaholic viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
zupamarzen
0946 af90 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSilentForest SilentForest
zupamarzen

IMAGE OF SATURN'S RINGS TAKEN FROM THE CASSINI SPACECRAFT

Reposted fromdantheman dantheman viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
1393 7c09
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamontak montak
zupamarzen
1395 6412
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamontak montak
zupamarzen
9769 f5f9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiks wiks
zupamarzen
0987 909d
Reposted fromursa-major ursa-major viawiks wiks
zupamarzen
6033 0cb4
Reposted fromretro-girl retro-girl viawiks wiks
zupamarzen
7557 d69a 500
Reposted frommoai moai viawiks wiks
zupamarzen
zupamarzen
Pozwoliłem jej odejść,
ponieważ wiedziałem, że stać ją na kogoś lepszego,
a teraz, kiedy jej nie ma,
zastanawiam się,
czy nie trzeba było
samemu stać się kimś lepszym.
— Atticus - "Miała dzikie serce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawiks wiks
zupamarzen
9110 6df1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin
zupamarzen
8268 bfa8 500
zupamarzen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl