Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

6162 65da 500
Reposted fromfinnglas finnglas viasoulwax soulwax

April 24 2017

6580 f27c 500

justbadpuns:

GET OUT

Reposted fromjanghye-yung janghye-yung viasoulwax soulwax

April 21 2017

zupamarzen
9763 9182 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viajezuschytrus jezuschytrus
zupamarzen
7727 4bd4 500
we'll call you back
5199 07b2
zupamarzen
3294 cb4d 500
Reposted fromtfu tfu viajezuschytrus jezuschytrus
zupamarzen
Reposted fromFlau Flau viajezuschytrus jezuschytrus
zupamarzen
street vendors
Reposted fromcats cats viajezuschytrus jezuschytrus
8336 99f0 500
Reposted fromhighhopes highhopes viajezuschytrus jezuschytrus
zupamarzen
6397 2173
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
zupamarzen
"Słuchaj, muszę ci coś jak najprędzej opowiedzieć".
I ja wiedziałam, że tym jednym zdaniem stawia mnie przed wszystkimi. Dla mnie już do końca życia żadne „kocham cię” nie zastąpi tego „słuchaj, muszę ci coś natychmiast opowie­dzieć”. Zrozumiałam, jak ważne to jest dla niego, gdy przez przypadek, kiedyś przy winie w pubie, byłam świadkiem, jak dyskutował zażarcie z jednym ze swoich kolegów o tym, w któ­rym momencie rozpoczyna się zdrada. Ze zdumieniem słucha­łam, gdy mówił, że zdrada jest dopiero wówczas, gdy zamiast żonie coś ważnego „jako pierwszej osobie pragnie się natych­miast opowiedzieć innej kobiecie”.
Od sześciu lat opowiadał mi wszystko najważniejsze jako pierwszej.
— J.L.W.
zupamarzen
A może to tylko mnie się tak zdawało, że coś sobie wyjaśniliśmy między słowami?
— Łukasz Maciejewski
3503 a385

roseydoux:

Port of Shadows (1938)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
8086 3353
Reposted fromsaku saku viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
9298 8a57
Reposted fromverronique verronique viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
zupamarzen
8504 e462
Reposted fromtfu tfu viaheartbreak heartbreak
zupamarzen
4263 3159
Reposted frommisiapa misiapa viaheartbreak heartbreak
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl