Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2019

zupamarzen
Istnieje olbrzymia różnica między kimś, kto chce Ciebie, a kimś, kto zrobiłby wszystko, aby Ciebie zatrzymać w swoim życiu. Pamiętaj o tym.
— Gentelman_polska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
8447 606f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
8448 6bd5 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
8450 ad9a 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
8454 2462 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
zupamarzen
zupamarzen
North Norway
zupamarzen
8466 6d78 500
Reposted fromZircon Zircon viasucznik sucznik
zupamarzen
8456 6a77 500
Reposted fromZircon Zircon viasucznik sucznik
zupamarzen
3397 d151 500
Reposted frompiehus piehus viasucznik sucznik
zupamarzen
8221 c470
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamemez memez
zupamarzen
7291 6af6 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viafeminine feminine
zupamarzen
Nigdy nie pokocha nikogo tak bardzo, że będzie gotowa dla niego umrzeć.
— Jenny Blackhurst
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
7065 99ef 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapx fapx
zupamarzen
7034 bc6d 500
Reposted fromfapucino fapucino viatities tities
zupamarzen
1146 27da
Reposted fromkelu kelu viasucznik sucznik
zupamarzen
8244 a367
Reposted fromzelbekon zelbekon viasucznik sucznik
zupamarzen
Reposted fromtgs tgs viasucznik sucznik
zupamarzen
7067 7b51 500
Reposted fromfapucino fapucino viafapx fapx
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl