Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

7946 b6f3 500
zupamarzen
zupamarzen
5426 602d
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
8486 0aaf 500
Reposted fromhighringo highringo viaSilentForest SilentForest
zupamarzen
zupamarzen
 Zawsze zwracaj uwagę na to, z kim dzielisz intymną energię.
 Bliskość na tym poziomie przeplata energię twojej aury z energią partnera. To potężne połączenie, które niezależnie od tego, jaką mu nadajesz rangę, powoduje duchowe skutki uboczne. Im bardziej współdziałasz z kimś na poziomie intymnym, tym głębiej jest współzależność energii i tym bardziej obce aury przeplatają się z twoją.
 Wyobraź sobie niestałość i zaburzenia aury człowieka, który nosi w sobie dużą ilość energetycznych odłamków. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że taka chaotyczna siła odpycha od nich pozytywną energię i przyciąga negatywną.
Zawsze powtarzam:  „Nie śpij z człowiekiem, którym nie chciałbyś się stać”
— Lisa Ch. Patterson
Reposted fromkyte kyte viaSilentForest SilentForest

July 20 2017

zupamarzen
zupamarzen
Robimy ludziom krzywdy, oni w odpowiedzi robią je nam, a my w odpowiedzi wyrządzamy je jeszcze komuś innemu.
— Jakub Żulczyk – Wzgórze psów
Reposted fromnezavisan nezavisan viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
Reposted fromFlau Flau viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
7283 a37e
zupamarzen
1582 4c4c
Reposted fromnyaako nyaako viafutureiscoming futureiscoming
zupamarzen
zupamarzen
Reposted from1985 1985 viaPrzygnebiona Przygnebiona
zupamarzen
Można umierać kilka razy. Z każdej miłości, z rozpaczy, tęsknoty, bólu, na pomarszczoną wątrobę, na wódkę. Gdzieś tam przecież jesteś.
Można palcami wydzierać sobie kogoś z głowy jak włosy, które odrastają szybko. Człowiek - nie odrasta. Wspomnienie o nim - tak.
— K. Kowalewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait
zupamarzen
9866 2d8a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viancmsp ncmsp
zupamarzen
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viancmsp ncmsp
zupamarzen
3006 783c
zupamarzen
9235 2c8c
Reposted fromkarahippie karahippie viancmsp ncmsp
zupamarzen
5344 a3d5 500
Reposted fromlouse louse viancmsp ncmsp
zupamarzen
7330 f5a7
Reposted fromMeshirr Meshirr viaPoranny Poranny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl